Přeskočit na obsah

Duchovní péče

Nemoc je určitých druhem krizové situace. V té době je nemocný konfrontován se svojí zranitelností, konečností a smrtelností, a proto si ve zvýšené míře klade existenciální, duchovní a náboženské otázky po smyslu života nebo po smyslu nemoci a s ní souvisejícím utrpení. Tyto otázky může nemocný řešit sám v sobě, ale tyto otázky přirozeně také probouzejí touhu po sdílení s druhým člověkem, po přijetí, naslouchání či odpuštění. Na tyto potřeby reaguje profesionální služba nemocničních kaplanů, kteří jsou součástí týmu pracovníků nemocnice a slouží všem pacientům bez rozdílu vyznání či světového názoru, ale i jejich blízkým a rovněž pracovníkům nemocnice.

Nemocniční kaplan

Nemocniční kaplan je kvalifikovaná osoba, která má na poskytování své služby příslušné teologické vzdělání na magisterském stupni a specializační kurz Nemocniční kaplan, je k této službě delegován na základě společného pověření České biskupské konference a Ekumenické rady církví.

Nemocniční kaplan nabízí pacientům, jejich příbuzným i zdravotnickému personálu nemocnice osobní setkání a rozhovor, lidskou blízkost a doprovázení v době nemoci, hledání cest, jak důstojně zvládat obtížnou situaci, překonávat osamění a hledat motivaci, porozumění a naději.

Koordinátorka duchovní péče a kaplanka Doubravka Vokáčová

Pacientům, kteří o to projeví zájem, nabízí četbu Bible či jiné duchovní literatury, duchovní rozhovor, modlitbu a požehnání a zprostředkování svátostí a obřadů. Pokud o to pacient požádá, zprostředkuje kaplan i návštěvu duchovního podle pacientova přání a vyznání.

Služba nemocničního kaplana je vykonávána empatickým přístupem s respektem k lidské důstojnosti a osobnímu přesvědčení pacientů, jejich blízkých i nemocničního personálu. Nemocniční kaplan se řídí etickým kodexem a je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které mají osobní a důvěrný charakter.

Koordinátorka duchovní péče

Službou koordinátorky duchovní péče je pověřena Mgr. Doubravka Vokáčová. Zodpovídá za koordinaci a úroveň služby nemocničních kaplanů a také koordinuje aktivity v nemocniční kapli sv. Václava. V neposlední řadě do její pracovní náplně patří také koordinace duchovní péče se spolupracujícími církvemi.

Tým nemocničních kaplanů

S současnosti tvoří tým nemocničních kaplanů čtyři kaplani: koordinátorkou duchovní péče a vedoucí týmu nemocničních kaplanů je Mgr. Doubravka Vokáčová z římskokatolické církve. Nemocniční kaplankou z Českobratrské církve evangelické je Mgr. Kateřina Frühbauerová. Nemocničním kaplanem na částečný úvazek (pondělí a čtvrtek) je Mgr. Ing. Řehoř J. Žáček, z církve římskokatolické. Na částečný úvazek je zde také zaměstnán Mgr. Vojtěch Sivek, z církve římskokatolické.

Kaplani FTN
Zleva: Řehoř J. Žáček, Doubravka Vokáčová, Kateřina Frühbauerová, Vojtěch Sivek

Výběr fotografií z akcí pořádaných oddělením duchovní péče