Přeskočit na obsah

Zakládací listina Nadačního fondu Léčivka

Zakládací listina

kterou se zakládá níže uvedený nadační fond v souladu s ustanovením § 122 a násl. a ustanovením § 394 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Nadační fond Centra podpůrné péče Thomayerovy nemocnice Léčivka

1. Název a sídlo nadačního fondu

 • Název nadačního fondu: Nadační fond Centra podpůrné péče Thomayerovy nemocnice Léčivka
 • Sídlo nadačního fondu: Praha
 • Změna sídla je po vzniku nadačního fondu možná na základě rozhodnutí správní rady.

2. Zakladatel

 • Zakladatelem nadačního fondu je: Ing. Dagmar Hrubcová, narozena: 15. 3. 1961, trvale bytem: Starochodovská 159/63, Praha 4, 149 00 (dále jen „Zakladatel“).

3. Účel nadačního fondu

 • Nadační fond Centra podpůrné péče Thomayerovy nemocnice Léčivka (dále jen „Nadační fond“) je zřizován k účelu společensky užitečnému.
 • Účelem Nadačního fondu je dosahování obecného blaha pacientů, osob pacientům blízkých, personálu a zaměstnanců Thomayerovy nemocnice prostřednictvím psychosociální podpory těchto osob, s úmyslem zkvalitnění jejich života a prostředí v Thomayerově nemocnici.
 • Dílčími činnostmi Nadačního fondu k dosažení vymezeného účelu jsou zejména:
 1. podpora a realizace projektů zaměřených na psychosociální podporu pacientů, osob pacientům blízkých, včetně zdravotnického personálu
 2. podpora a organizace dobrovolnické aktivity
 3. organizace a realizace vzdělávacích a osvětových akcí a projektů
 4. organizace a realizace volnočasových aktivit pro dospělé i děti
 5. spolupráce s komerčními společnostmi v oblasti firemního dobrovolnictví
 6. zkvalitňování prostředí Thomayerovy nemocnice
 7. pořádání benefičních, propagačních akcí včetně akcí za účelem prodeje Nadačnímu fondu darovaných věcí, kdy výtěžek z prodeje bude majetkem Nadačního fondu
 8. tvorba informačních materiálů
 9. poskytování odborných konzultací
 10. podpora odborného rozvoje osob spolupracujících s Nadačním fondem
 11. spolupráce s dalšími organizacemi s obdobným účelovým určením a participace na jejich projektech

Změna účelu Nadačního fondu je možná na základě jednomyslného rozhodnutí správní rady.

 

4. Vklad do nadačního fondu

 • Zakladatel se zavazuje vložit do Nadačního fondu peněžitý vklad ve výši 1. 000,- Kč (slovy: tisíc korun českých).
 • Zakladatel se zavazuje poskytnout peněžitý vklad dle odst. 1 nejpozději ke dni podání návrhu na zápis Nadačního fondu do veřejného rejstříku.
 • Správcem vkladu určuje Zakladatel Ing. Dagmar Hrubcovou, datum narození 15. 3. 1961, bytem Starochodovská 159/63, Praha 4, 149 00.

5. Orgány nadačního fondu

 • Orgány Nadačního fondu jsou správní rada a revizor.

6. Správní rada

 • Správní rada je statutárním orgánem Nadačního fondu.
 • Správní rada spravuje majetek Nadačního fondu, řídí jeho činnost a rozhoduje o všech záležitostech Nadačního fondu.
 • Správní rada má tři (3) členy.
 • Prvními členy správní rady jsou:
  1. Dagmar Hrubcová, narozena 15. 3. 1961, trvale bytem Starochodovská 159/63, Praha 4, 149 00
  2. Jaroslava Mrkvičková, MBA, narozena 27. 7. 1958, trvale bytem Chudenická 1064/9, Praha 10, 102 00
  3. Ing., Mgr. Jiří Žáček, narozen 17. 12. 1972, trvale bytem Strahovské nádvoří 1/132, Praha 1, 118 00
 • Další související otázky týkající se členství ve správní radě i práv a povinností správní rady upraví Statut Nadačního fondu.

7. Revizor

 • Revizor je kontrolním orgánem Nadačního fondu.
 • Prvním revizorem Nadačního fondu je Mgr. Martina Krutská, narozena 27. 7. 1965, trvale bytem Přesličková 3, Praha 10, 106 00.
 • Další související otázky s výkonem funkce revizora i jeho práv a povinností upraví Statut Nadačního fondu.

8. Způsob jednání za nadační fond

 • Za Nadační fond jedná každý člen správní rady samostatně.
 • Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu Nadačního fondu připojí svůj podpis osoba oprávněná za Nadační fond jednat. Změna určení způsobu jednání za Nadační fond je možná jen na základě jednomyslného rozhodnutí správní rady.

9. Podmínky poskytování příspěvků z majetku nadačního fondu

 • Příspěvek z Nadačního fondu (dále jen „Příspěvek“) může Nadační fond poskytnout výhradně v souladu s účelem Nadačního fondu vymezeným v článku III. této zakládací listiny.
 • Příspěvek se zpravidla poskytne ve formě peněžitého plnění. Je-li to však vhodnější, vzhledem k účelu, ke kterému má být Příspěvek použit, může být poskytnut i ve formě jiného plnění Nadačního fondu.
 • Příspěvek může mít povahu jednorázového i opakujícího se plnění.
 • Příspěvek může být poskytnut fyzické či právnické osobě, jejíž činnost může přispět k naplnění účelu Nadačního fondu vymezeného článkem III. této zakládací listiny.
 • Na poskytnutí příspěvku není právní nárok. O poskytnutí příspěvku rozhoduje správní rada.

10. Statut nadačního fondu

 • Nevydá-li Zakladatel Statut Nadačního fondu společně se zakládací listinou, vydá Statut správní rada, a to do jednoho měsíce ode dne vzniku Nadačního fondu po předchozím souhlasu revizora.
 • O pozdějších změnách Statutu rozhodne správní rada po předchozím souhlasu revizora.
 • Statut Nadačního fondu musí být vždy v souladu se zákonem a s touto zakládací listinou.
 • Statut Nadačního fondu upraví zejména:
  1. vnitřní poměry Nadačního fondu
  2. způsob jednání orgánů Nadačního fondu
  3. působnost orgánů Nadačního fondu a způsob jejich rozhodování
  4. podmínky pro poskytování Příspěvků, případně též okruh osob, kterým je lze poskytnout

11. Závěrečná ustanovení

 • Tato zakládací listina může být měněna či doplněna na základě rozhodnutí správní rady, není-li stanoveno jinak.
 • Změna právní formy Nadačního fondu na nadaci je připuštěna. O přeměně rozhodne správní rada jednomyslně po předchozím souhlasu revizora.
 • Zakladatel tímto výslovně souhlasí, aby byl do nadačního rejstříku zapsán jakožto zakladatel Nadačního fondu.
 • V případě zrušení Nadačního fondu s likvidací rozhodne likvidátor o tom, zda připadne likvidační zůstatek obci, v níž má Nadační fond sídlo, nebo jinému nadačnímu fondu nebo nadaci se stejným nebo obdobným účelem.
 • Ve věcech neupravených touto zakládací listinou se právní poměry Nadačního fondu řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Tato zakládací listina je vyhotovena je třech (3) stejnopisech, kdy jeden (1) obdrží Zakladatel, jeden (1) bude přiložen k návrhu na zápis Nadačního fondu do nadačního rejstříku a jeden (1) bude součástí písemné dokumentace Nadačního fondu.

Praha dne 19. 2. 2019

 

_______________________________

Ing. Dagmar Hrubcová                    

Zakladatel                             

(úředně ověřený podpis)